در این ویدیو به دنبال یادگیری مفاهیمی همچون چیستی عظیم‌داده و داده، انواع داده، مقایسه داده ساختاریافته و بدون ساختار، داده‌های ایجاد شده بوسیله انسان و ماشین خواهیم بود.