در این ویدیو به بررسی مقایسه‌ای عملکرد پلتفرم‌های تحلیل و پردازش سنتی با پلتفرم‌های تحلیل عظیم‌داده در داده‌های تلفن همراه می‌پردازیم.