بانکداری دیگر مانند گذشته نیست و تغییر کرده است. بانکها میخواهند محصول مناسب را در زمان مناسب به مشتری مناسب ارائه دهند. بانکها
با کمک عظیم داده ها(Big Data) و تحلیل(‌Big Data Analytics) آنها میتوانندموفق به انجام این کار شوند..
شما میتوانید این ویدیو را در آپارات نیز مشاهده نمایید.