در این پست تمام نمونه های موردی کاربردهای عظیم داده در صنایع و سازمانهای مختلف، که در یک سال گذشته بررسی شده است، در یک فایل زیر جمع بندی شده است. 

 

 

دریافت فایل