نام مقاله:

A survey on platforms for big data analytics

نويسندگان:

Khandan K Reddy , Dilpreet Singh

ژورنال:

Journal of Big Data

شماره:

Volume 2

تعداد ارجاعات:

178

 

خلاصه:

هدف اصلی این مقاله ارائه یک تحلیل عمیق از پلتفرمهای متفاوت و موجود برای انجام تجزیه و تحلیل عظیم داده است این مقاله پلتفرم های سخت افزاری گوناگون برای تجزیه و تحلیل عظیم داده را بررسی کرده و مزایا ومعایب هر کدام از این پلتفرم ها را بر اساس معیارهای مختلف مانند مقیاس پذیری، نرخ ورودی/خروجی داده ها، تحمل خطا، پردازش بهنگام، حجم داده های قابل پشتیبانی و تکرار پشتیبانی از وظیفه موردارزیابی قرار می دهد. علاوه بر سخت افزار، شرح مفصلی از چارچوب های نرم افزاری مورد استفاده در هر یک از این پلتفرم ها نیز همراه با نقاط قوت و ضعف آنها مورد بحث قرار می گیرد.

 

 برخی از ویژگی های کلیدی که در اینجا شرح داده می شود به طور بالقوه خوانندگان را در تصمیم گیری آگاهانه نسبت به انتخاب درست بستر های نرم افزاری بسته به نیازهای محاسباتی آنها کمک می کند.

 

 با استفاده از یک جدول رتبه بندی ستاره ای، یک مقایسه دقیق کیفی بین پلتفرم های مختلف برای هر کدام از شش ویژگی که برای الگوریتم های تجزیه و تحلیل عظیم داده مهم است مورد بحث قرار می گیرد. 

 

به منظور ارائه بینش بهتری در مورد اثربخشی هر یک از پلتفرم ها درزمینه تجزیه و تحلیل عظیم داده، جزئیات خاص سطح اجرای الگوریتم خوشه بندی k-means که بر روی پلتفرمهای گوناگون مورد استفاده قرار می کیرد نیز به شکل شبه کد توصیف می گردد.

 

لينك آدرس مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1186/s40537-014-0008-6

دریافت فایل