نام مقاله:

Understanding the impact of big data on firm performance: The necessity of conceptually differentiating among big data characteristics

نویسندگان مقاله:

DeGroote School of Business, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

ژورنال:

International Journal of Information Management

تاریخ انتشار:

2021

خلاصه:

در این مطالعه، برای بررسی تاثیر ویژگی‌های اصلی عظیم داده‌ها، یعنی حجم، سرعت و تنوع داده‌ها بر روی عملکرد شرکت و نقش‌های واسطه‌ای ارزش داده‌ها و صحت داده‌ها بر این روابط، از یک دیدگاه مبتنی بر منبع استفاده شده است. برای ارزیابی مدل تحقیق، از 143 مدیر سطح بالا و میانی در ایالات متحده، داده جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع داده‌ها منجر به بهبود تولید ارزش داده‌ها می‌شود؛ در حالیکه حجم و سرعت داده‌ها بر این مورد تاثیری ندارد. علاوه  بر این، در حالیکه حجم داده‌ها بر روی صحت داده‌ها تاثیر منفی دارد، سرعت و تنوع داده‌ها بر روی صحت داده‌ها، اثر مثبت دارند. این مطالعه برای محققان و مدیرانی که مشتاق درک بهتر نقش ویژگی‌های عظیم داده‌ها بر عملکرد شرکت هستند، بینش مفیدی را فراهم می‌آورد.

دریافت فایل