نام مقاله:

 Significance and Challenges of Big Data

نام نویسندگان:

 XiaolongJin, Benjamin W.Wah, XueqiCheng, YuanzhuoWangResearch

ژورنال:

 Big Data Researc

شماره:

Volume 2, Issue 2

تعداد ارجاعات:

180

خلاصه:

در این مقاله، ابتدا مفهوم عظیم داده، ازجمله تعریف، ویژگی‌ها و ارزش آن معرفی می‌شود. سپس از دیدگاه‌های مختلف، اهمیت و فرصت‌هایی که عظیم داده ایجاد می‌کند، شناسایی شده و سپس چالش‌های اصلی (یعنی پیچیدگی داده‌ها، پیچیدگی محاسباتی و پیچیدگی سیستم) و همچنین راه‌حل‌های ممکن برای حل این چالش‌ها توصیف می‌شود. در نهایت، مقاله با ارائه چندین پیشنهاد در مورد انجام پروژه‌های عظیم داده به پایان رسیده است.

لینک آدرس مقاله:

https://doi.org/10.1016/j.bdr.2015.01.006

دریافت فایل