بخش شانزدهم: حریم شخصی و تحلیل عظیم داده

در هر سازمانی، عظیم داده به عنوان یک دارایی محسوب می‌شود و سازمان نسبت به حفظ حریم داده همانند استخراج ارزش از آن مسئول می‌باشد. اگرچه اطلاعات کاربران یکی از منابع با ارزش و غنی در عصر عظیم داده محسوب می‌شود، ولی از طرفی این موضوع نبایست منجر به نقض حریم شخصی کاربران شود. از این رو، ایجاد حکمرانی جامع، جهت مدیریت ریسک‌های مربوط به اطلاعات افراد و حفاظت از حریم شخصی، موضوعی مهم در عظیم داده تلقی می‌شود. برقراری توازن بین استفاده حداکثری از داده‌های تولید شده و حفظ حریم شخصی اطلاعات را می‌توان از طریق چارچوب‌های حکمرانی داده پیاده سازی نمود. همچنین با توجه سرعت؛ حجم و تنوع بالای منابع داده‌ای در عصر عظیم داده نیاز است تا سازمان‌ها از روش‌های جدیدی جهت حفظ حریم شخصی و رعایت سیاست‌گذاری‌ها استفاده کنند. اهمیت این موضوع به خصوص زمانیکه سازمان به سمت استفاده از فضای ابری جهت ذخیره و پردازش داده‌ها می‌رود بیشتر می‌شود.

عمق عظیم داده به ارزش‌ها و چالش‌های آن می‌باشد. با جمع‌اوری داده‌های مختلف از منابع داده و یکپارچه سازی داده سوالات جدیدی در تحلیل عظیم داده مطرح می‌شوند. این فصل به بررسی اجمالی سیاست حفظ حریم شخصی عظیم داده و اجرای آن از طریق حاکمیت داده می‌پردازد.

به طور کلی 11 سوال مهم در مورد حریم شخصی عظیم داده مطرح می‌باشد که نیاز است در چارچوب‌های مدیریت داده مدنظر باشند:

1)آیا منابع داده ای قابل اعتماد هستند؟

2) چه ساختار و مهارت‌هایی جهت مدیریت و حکمرانی حریم خصوصی عظیم داده وجود دارد؟

3)آیا ابزارهای مناسبی جهت حفظ حریم شخصی عظیم داده وجود دارند؟

4) چگونه می‌توان از صحت داده‌ها اطمینان حاصل کرد؟

5) اطلاعات چگونه و توسط چه افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

6)چگونه می‌توان فرآیند دستیابی به اطلاعات را بهبود داد؟

7)چگونه می‌توان از منابع داده‌ها محافظت کرد؟

8)چه بینش‌هایی مورد نیاز سازمان می‌باشد تا بتوان از طریق عظیم داده استخراج نمود؟

9)نیازمندی‌های قانون‌گذاری به تفکیک داده‌ها چه مواردی می‌باشند؟

10) چه روندهای در معرض سو استفاده از سایر می‌توانند قرار داشته باشند؟

11) چگونه می‌توان از محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی داده‌ها اطمینان حاصل کرد و از آن در برابر کارمندان محافظت کرد؟

به طور کلی سه مرحله اصلی جهت اطمینان از فرآیند حفظ حریم شخصی می‌توان در نظر گفت:

  • حصول اطمینان از درنظر گرفتن نظرات ذینفعان در حکمرانی و مدیریت داده‌های سازمان در راستای اهداف حفظ حریم خصوصی
  • تعریف روشن و واصخ اهداف حفظ حریم شخصی در راستای اهداف سازمان
  • همسو سازی الزامات قانونی و قراردادی حهت مدیریت داده‌ها.

برای پیاده سازی این مراحل نیاز است تا متخصصان مربوط به امنیت و حفظ حریم شخصی از همان ابتدا به عنوان بخشی جدا نشدنی از تیم عظیم داده قرار بگیرند. همچنین این افراد نیاز است تا علاوه بر دانش تحلیل و تفسیر پذیری نتایج به ذینفعان، در مورد ابزارهای مختلف تحلیل عظیم داده نیز اطلاعات کافی داشته باشند. بهترین شکل پیاده‌سازی موضوع حریم شخصی، از طریق ایجاد یک نظام حکمرانی می‌باشد که نکات زیر خلاصه ای از موارد مهم در این زمینه می‌باشند:

  • تعهد و حمایت مدیریت سازمان بعد از ارزیابی و درک درست از مجموعه فعالیت‌های مربوط به حکمرانی داده و پشتیبانی کامل از تیم حکمرانی داده
  • مدیریت می‌بایست این اطمینان را حاصل نماید که تمرکز اصلی تیم حکمرانی به مجموع مسائلی که در این راستا شناسایی و برنامه ریزی شدند؛ می‌باشد.
  • مسئولیت متولیان داده شناسایی و شناخته شوند.
  • اهداف، دامنه، انتظارات و سنجش موفقیت برنامه تیم حکمرانی، به تمامی واحدهای سازمان جهت انطباق فعالیت های فناوری اطلاعات با سایر تیم های پروژه ارائه شود.
  • حکمرانی داده یک فرآیند و فعالیت یکباره و یا تغییر در یک رفتار نیست.
  • مسئولیت اجرای اقدامات برنامه ریزی شده به تیم مدیریت داده تخصیص داده شود تا بتوانند تمامی داده‌های کسب و کاری، فنی و متاداده را مدیریت کنند.