این کتاب در سال 2017 توسط انتشارات Artech House منتشر شده است. کتاب حاضر کاربردهای تحلیل عظیم‌داده را برای وسایل نقلیه متصل، شهرهای هوشمند و سیستم حمل‌و‌نقل ارائه میدهد. این کتاب سیستم‌های پیشرفته حمل‌ونقل را قادر میسازد که درک کنند چگونه تحلیل داده‌ها میتواند طراحی و مهندسی وسایل نقلیه متصل و شهرهای هوشمند را گسترش دهند. در این کتاب نمونه‌های کاربردی و مثال‌های فراوانی از کاربردهای علم داده و ابزارهای تحلیل داده که بر پروژه‌های واقعی تمرکز کرده‌اند، آورده شده است.

 هم سرمایه‌گذاران دولتی و هم سرمایه‌گذاران خصوصی علاقه بسیاری به وسایل نقلیه متصل دارند و در این کتاب اثرات آنها بر حمل‌و تقل بحث شده است. این کتاب تحلیل و مدلسازی شهری، انگیزه‌ها و دولت‌ها، شبکه‌های حرکتی، شبکه انرژی و دیگر خصوصیت‌ها و عناصر که در شهر هوشمند وجود دارند، را تعریف کرده است. خواننده‌ها یاد میگیرند که چگونه شهر هوشمند باید از کاربرد فناوری پیشرفته در مناطق شهری استفاده کنند. این کتاب توضیح میدهد که چگونه اخیرا قوانین حمل‌و نقل در آمریکا تاکید خاصی بر استفاده از داده‌ها برای مدیریت عملکرد دارد.

دریافت فایل