Energy-Aware Issues for Handling Big Data in Mobile Cloud Computing

نویسندگان:
Chhabi Rani Panigrahi, Rajesh Kumar Verma, Joy Lal Sarkar
and Bibudhendu Pati

رایانش ابری موبایل در محاسبه و اجرای برنامه های مختلف پیچیده در تلفن های همراه کمک می کند و همچنین در هنگام استفاده از منابع زیاد برای محاسبات یا ذخیره سازی نیاز به بارگذاری دارد.

گرچه در تلفن های همراه میزان ذخیره انرژی محدود است، پردازش برنامه های پیچیده با استفاده از عظیم داده یک چالش است که باید با استفاده از صرفه جویی در انرژی مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله به شناسایی مسائل مربوط به انرژی برای مدیریت عظیم داده در محیط رایانش ابری موبایل پرداخته و به راه حل های فعلی تمرکز می .کند

پس از بررسی چند روش موجود برای استفاده عظیم داده در تلفن های همراه به تجزیه و تحلیل مسائل شناسایی شده برای دسترسی عظیم داده در رایانش ابری موبایل می پردازد

دریافت فایل