"تحلیل داده هدوپ پیشرفته : طراحی و ساخت سیستم های عظیم‌داده با استفاده از اکوسیستم هدوپ"
“Pro Hadoop Data Analytics: Designing and Building Big Data Systems using the Hadoop Ecosystem”

:این کتاب توسط Kerry Koitzsch در سال 2017 توسط انتشارات Apress منتشر شده است

با فراگیری تکنیک های پیشرفته تحلیلی و با ابزارهای موجود، برنامه های تحلیلی خود را هر چه بیشتر قدرتمند، دقیق و کارآمد نمایید. این کتاب ترکیبی مناسب از معماری، طراحی و اطلاعات پیاده سازی را به منظور ایجاد سیستم های تحلیلی فراهم می کند که فراتر از مبانی طبقه بندی، خوشه بندی و توصیه می باشد

 در تحلیل داده هدوپ پیشرفته برای تضمین توسعه منطقی و کارآمد روی تجربیات برتر تأکید می شود. یک سیستم نمونه کامل با استفاده از اجزای سازنده شخص ثالث استاندارد که شامل مجموعه ابزارها، کتابخانه ها، تصویر سازی و کدِ گزارش توسعه می یابد و یک سیستم پیوسته ی توسعه پذیر و فعال می شود
این کتاب بر چهار موضوع مهم تأکید دارد:
• اهمیت سیستم های داده ای پیوسته، انعطاف پذیر، قابل تنظیم و کارا با مؤلفه های تحلیلی و همچنین نتایج متصور مناسب
• تجربیات برتر و اصول طراحی ساختار یافته شامل مباحث استراتژیک و همچنین نحوه نمونه برداری از نمونه ها
• اهمیت سیستم های ترکیبی ، با استفاده از اجزای تحلیلی مختلف در یک نرم افزار به منظور دستیابی به اهداف برنامه و مثال هایی جهت برجسته سازی رویکرد ترکیبی
• استفاده از کتابخانه های شخص ثالث موجود، به عنوان کلید مؤثر در توسعه و ذکر مثال هایی از قابلیت برخی از این ابزارهای توسعه سیستم

آنچه شما در این کتاب شما فرا خواهید گرفت:
• چیستی، چرایی و چگونگی ساخت سیستم های تحلیلی عظیم داده با اکوسیستم هدوپ
• کتابخانه ها، ابزار و الگوریتم هایی به منظور توسعه آسان تر و موثرتر
• تجربیات برتر مورد استفاده در هنگام ساخت سیستم های تحلیلی با هدوپ و معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد و کارایی مؤلفه ها و سیستم ها.
• نحوه اتصال به پایگاه داده های رابطه ای استاندارد ارتباطی، منابع داده noSQL و موارد دیگر
• مطالعات موردی مفید و مؤلفه های نمونه جهت یاری رسانی در ایجاد سیستم ها
این کتاب برای مهندسان نرم افزارو پژوهشگران داده علاقمند در طراحی و پیاده سازی سیستم های تحلیلی عظیم داده با استفاده از هدوپ اکوسیستم هدوپ و سایر فن آوری های مرتبط

دریافت فایل