نام مقاله: تجزیه و تحلیل داده‌های عظیم و کارایی سازمان‌ها: مرور سیستماتیک

Big Data Analytics and Firm Performance: A Systematic Review

ژورنال: Information

شماره : Volume 226

نویسندگان:

 Parisa Maroufkhani, Ralf Wagner, Wan KhairuzzamanWan Ismail, Mas Bambang Baroto and Mohammad Nourani

سال انتشار: 2019

خلاصه: این پژوهش به بررسی منسجم از ارتباط تحلیلگری داده‌های عظیم و کارایی سازمان‌ها پرداخته است و عوامل تأثیرگذار در پذیرش تحلیلگری داده‌های عظیم را در بخش‌های مختلف سازمان شناسایی و در انتها راهنمایی‌هایی را در خصوص پژوهش‌های آتی متأثر از نتایج این تحقیق ارائه نموده است.

این مقاله با تأکید و پیشنهاد اهمیت تحلیلگری داده‌های عظیم در بهبود کارایی سازمان‌ها، راهکارهایی را جهت هرگونه تحقیقات مفهومی و تجربی ارائه می‌نماید.

به علاوه بررسی صورت گرفته در این مقاله به افزایش درک پژوهشگران و شاغلین به ارتباط بین تحلیلگری داده‌های عظیم و کارایی سازمانی یاری می‌رساند.

دریافت فایل