بخش ششم:" Creating the Big Data Strategy"
" ایجاد (سند) استراتژی عظیم داده"

یکی از چالش های کلیدی که سازمان های IT با آن مواجه هستند پشتیبانی از ابتکار عملهای عظیم داده جهت حصول اطمینان از این است که این ابتکارات برای سهامدارانشان باارزش باشد یا ایجاد ارزش کند. متأسفانه، صاحبان کسب و کار با وعده و امید به فناوری بعدی فرصت های موجود را از دست می دهند. آنها متقاعد شده اند که فناوریهای جدید، همه اطلاعات و مشکلات تحلیلی خود را حل خواهند کرد. زمان و زمان دوباره را از دست می دهند، ذینفعان کسب و کار بخاطر سهولت استفاده و قابلیت های این فن آوری های جدید گمراه شده و همین باعث ایجاد دیواری بین تیم های IT و کسب و کاری شده است.
دراین فصل به شما یک سند معرفی می شود که ارتباطات تجاری شما با ابتکارعمل عظیم داده را تضمین می کند و دو سند واقعی را به عنوان نمونه شرح می دهد. این یک تمرین بی اهمیت نیست بلکه فرایند و چارچوبی قابل تکرار را ارائه می دهد تا اطمینان حاصل شود که عظیم داده ی شما از ابتکارات کلیدی کسب و کار پشتیبانی می کند. این سند یک نظم و انضباطی را که هر سازمان می تواند پیگیری کند، تا زمانی که واقعا قادر به درک و تمرکز ابتکار کلیدی کسب و کار سازمان خود باشد را شامل میشود. این سند:
■ مختصر است و در یک صفحه هر کسی می تواند آن را به سرعت بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که موارد با اولویت بالا لحاظ شده است.
■ مشخص ساختن آنچه سازمان و افراد باید انجام دهند و کارهایی که برای رسیدن به ابتکارات استراتژیک هدفمند باید انجام شود.
■ با مشارکت ذینفعان کسب و کار و با شروع و تمرکز این فرایند با حمایت از استراتژی کلی کسب و کار سازمان، و شناسایی ابتکارات تجاری پشتیبانی کننده قبل از غرق شدن در فن آوری، معماری، داده ها و نیازهای تحلیلی ایجاد و ساخته میشود.
سند استراتژی عظیم داده
سند استراتژی عظیم داده شامل بخش های زیر است که در شکل زیر خلاصه شده است:


شکل 1-6: سند استراتژی عظیم داده
استراتژی کسب و کار: استراتژی کسب وکار هدفمند به عنوان سند به رسمیت شناخته شده ای است که به وضوح دامنه ای را که ابتکارعمل عظیم داده در ان متمرکز شده است را تعریف می کند. توجه شود که این عنوان نباید بیش از یک جمله باشد، ولی باید جزئیات را به اندازه ی کافی در بر بگیرد تا به طور واضح هدف کلی کسب و کار را مشخص کند، مثلا: "بهبود ارتباطات مشتری" یا "کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری عملیاتی" یا "بهبود کارایی راه اندازی محصول جدید".
 ابتکارات کسب و کار: این بخش استراتژی کسب و کار را به ا بتکارات کسب و کاری حمایت کننده آن تقسیم میکند. یک ابتکارعمل تجاری به یک پروژه عملکرد متقابل که 9 تا 12 ماه طول می کشد، با اهداف مالی و تجاری مشخص، که در آن موفقیت طرح ابتکاری کسب و کار اندازه گیری می شود، گفته میشود. توجه داشته باشید که نباید بیش از سه تا پنج ابتکار تجاری در هر استراتژی تجاری وجود داشته باشد. بیشتر از آن یعنی شما یک لیست آرزو دارید.
 نتایج و عوامل حیاتی موفقیت(CSF) : بخش نتایج و عوامل حیاتی موفقیت برای حمایت از اجرای موفقیت آمیز ابتکارات کلیدی کسب و کار در سازمان ضروری است. نتایج، حالت مطلوب یا ایده آل را تعریف می کند. فاکتورهای حیاتی موفقیت نیز، "آنچه که نیاز به انجام است " برای اینکه این ابتکارعملها موفقیت آمیز عمل کنند را تعریف می کند.
وظایف: این قسمت سطح بعدی مستند سازی وظایف خاصی است که باید بطور کامل اجرا شوند تا حمایت از طرح های تجاری هدفمند موفقیت امیز باشد. وظایف کلیدی وجود دارد که در آن بخش های مختلف سازمان باید برای دستیابی به ابتکارعمل های تجاری مشارکت کنند. این قسمت «نحوه انجام کار» این سند است، و در این سطح جزئیات وظایف پرسنل و اهداف مدیریت تعریف، تعیین و اندازه گیری می شوند. به طور معمول انتظار می رود 8 تا 12 وظیفه کلیدی شناسایی شده و با طرح های تجاری هدفمند به عنوان بخشی از سند استراتژی عظیم داده ها لینک داده شود.
 منابع داده: در نهایت، این سند، منابع کلیدی مورد نیاز برای حمایت از استراتژی کسب و کار و حمایت از طرح های اصلی کسب و کار را برجسته و هایلایت می کند.با تعریف این وظایف، شما باید درک قوی از معیارهای کلیدی و اقدامات، ابعاد مهم کسب و کار، سطح جزئیات و فرکانس دسترسی به داده ها داشته باشید.