تابستان‌نامه 99

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در دوازدهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "تابستان‌نامه"، مرور می‌کنیم.

بهارنامه 99

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در یازدهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "بهار‌نامه"، مرور می‌کنیم.

زمستان‌نامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در دهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "زمستان‌نامه"، مرور می‌کنیم.

زمستان‌نامه 99

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در چهاردهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "زمستان‌‌نامه"، مرور می‌کنیم.

پاییزنامه 99

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در سیزدهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "پاییزنامه"، مرور می‌کنیم.

پاییزنامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در نهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "پاییزنامه"، مرور می‌کنیم.

طراحی توسط ب.علی‌میرزایی