تابستان‌نامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در هشتمین شماره نشریه آن تحت عنوان "تابستان‌نامه"، مرور می‌کنیم.

بهارنامه 99

صلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در یازدهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "بهار‌نامه"، مرور می‌کنیم.

بهارنامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در هفتمین شماره نشریه آن تحت عنوان "بهارنامه"، مرور می‌کنیم.

زمستان‌نامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در دهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "زمستان‌نامه"، مرور می‌کنیم.

زمستان‌نامه97

ماحصل پنجمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (پاییزنامه ۹۷) در کانال تلگرام ما قابل دریافت می‌باشد.

پاییزنامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در نهمین شماره نشریه آن تحت عنوان "پاییزنامه"، مرور می‌کنیم.

طراحی توسط ب.علی‌میرزایی